MTÜ HENK

MTÜ Hoolekande Ekspertiisi- ja Nõustamiskeskus (MTÜ HENK) loodi 2008.a sügisel grupi hoolekandes töötavate spetsialistide poolt, et täita tühimikku Eesti hoolekandemaastikul. Eeskujuks Hollandi Center of Consultation and Expertise (CCE).

Missioon: erivajadusega inimeste käitumisega seotud probleemsete juhtumite lahendamine inimväärikust ja inimõiguseid toetaval viisil läbi tõenduspõhiste ideede levitamise ja praktikasse rakendamise.

Millega me tegeleme?

MTÜ HENK tegeleb psüühikahäirega, sealhulgas intellektipuudega ja liitpuudega inimeste probleemse käitumisega seotud koolituste, nõustamise ja juhtumite juhendamisega. Peamiseks sihtgrupiks on hoolekandeasutuste (eri- ja üldhooldekodud, laste- ja noortekodud, turvakodud jms) töötajad, aga ka kõik teised huvilised (nt puuetega laste vanemad ja teised pereliikmed, sotsiaal- või hooldustöötajaid koolitavad haridusasutused, avahooldusteenuseid pakkuvad asutused, sotsiaaltöötajad jt).

Alates 2016 on MTÜ HENK juhendanud meeskondi 347 juhtumi probleemse käitumisega toimetulekul ja läbi viinud 83 probleemse käitumise teemalist koolitust. Varasema töö kokku arvestamine on hetkel pooleli.

Valik MTÜ HENK meeskonna panustamisest
Eesti sotsiaalhoolekande valdkonna arengusse:

 • 2008

  • Probleemse käitumise juhendamise teenuse loomine ja arendamine.
 • 2009

  • Tegevusjuhendaja riikliku õppekava koostamine.
 • 2012

  • Vaimse tervise teenuse kaardistamine Eestis, osalemine eksperdina.
 • 2013

  • Lastele suunatud kohtumäärusegaerihoolekandeteenuse arendamine AS Hoolekandeteenused Imastu Kool-Kodus, osalemine eksperdina ja personali tööjuhendajana.
  • Erihoolekande strateegiate ja arengukava koostamise töörühmas osalemine.
 • 2014

  • Probleemselt käituvate intellektipuudega autistidele teenuse välja töötamine ja arendamine SA Autistikas, osalemine eksperdi- ja personali tööjuhendajana.
  • Kohtumäärusega teenusele suunatud isikutele mõeldud erihoolekandeteenuse arendamine AS Hoolekandeteenused Valkla Kodus, osalemine eksperdina.
 • 2018

  • Rehabilitatsiooniprogrammi „Probleemse käitumise juhendamine“ koostamine Sotsiaalkindlustusametile.
 • 2019

  • Hindamismetoodika välja töötamine sotsiaaltranspordi kasutamise vajaduse välja selgitamiseks Tallinna linnas.
  • Tugiisikutele suunatud koolitustel ja konverentsil osalemine ettekandega nii Saaremaal kui Tallinnas.
 • 2020

  • Õppekava koostamine tegevusjuhendajatele, kes töötavad äärmusliku käitumisega autismispektrihäire ja intellektipuudega täiskasvanutega.
 • 2021

  • Kõpu Kinnise Lasteasutuse teenuse personali juhendamine, teenuse arendamine.
 • 2022

  • Äärmusliku kahjustava käitumisega autismi ja intellektipuudega inimestele ööpäevaringse erihoolekandeteenuse personali koolitamine ja juhendamine AS Hoolekandeteenused Tapa Kodus.

Meeskonna juhendamist ja koolitusi on MTÜ HENK oma tegutsemise aja jooksul pakkunud järgmistele sihtrühmadele:

 • Tegevusjuhendajad
 • Vanemtegevusjuhendajad
 • Eripedagoogid
 • Hooldustöötajad
 • Psühhiaatriaõed
 • Psühhiaatria residendid
 • Sotsiaaltöötajad
 • Lapsevanemad
 • Omaksed
 • Asenduskodude kasvatajad
 • Lasteaia õpetajad
 • Tugiisikud
 • Erihoolekandeasutuste juhid
 • Tegevusterapeudi assistendid
 • Tegevusteraapia tudengid
 • Noorsoo politseinikud
 • Lastekaitse spetsialistid
 • SKA ametnikud,SKA juhtumikorraldajad
 • Õiguskantsleri Büroo juristid
 • Kohtunikud
 • Sotsiaaltranspordi teenuse pakkujad